Searching...
2 Aralık 2012 Pazar

Yatay Geçiş Şartları2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ve “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Ege Üniversitesi Uygulama Esasları hükümlerine  uygun olarak 2013  -  2014   öğretim yılı  güz yarıyılında yatay    geçiş      yoluyla     öğrenci    kabul    edilecektir. Öğrencilerde aranacak nitelikler,  başvuru ve kayıt için gerekli  belgeler,  başvuru  tarihleri, kontenjanlar ve  diğer  hususlar  aşağıya  çıkarılmıştır.    Ayrıca Harp Okullarından ilişiği kesilenlerin başvuruları da bu esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacaktır.
           

 A- KOŞULLARI:


1- Önlisans diploma programlarının ilk yarıyıl ve son yarıyılı ile lisans diploma programlarının ilk iki yarıyıl ve son iki yarıyılına geçiş yapılamaz.
2- Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
3- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
4- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir.
5- Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 
6- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 7- Daha önce yatay geçiş yapmamış olmak gerekir.


KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1- Her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere ilgili kurullarca belirlenerek kontenjan açılarak kurumiçi yatay geçiş imkanı sağlanabilir.
2-Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
3- Kurum içi programlar arası yatay geçişlerde aynı puan türündeki programlara yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, öğrencilerin merkezi sınava girdiği yılda aldığı merkezi yerleştirme puanı, başvurmak istediği programıaynı yıla ait en düşük puanından düşük olmaması şartı aranır.
4- Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
5-Kurumiçi yatay geçiş yapacak öğrencinin AGNO'sunun en az 100 üzerinden 60 veya 4.00 üzerinden 2.00 olması,
6- Üniversite içinde daha önce yatay geçiş yapmamış olması,
7- Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olması,
8- 2547 Sayılı Kanunun 44. maddesinde belirtilen eğitim süresi (önceki programda geçirmiş olduğu süreler dâhil) içinde mezun olabilmesi için yeterli süresinin bulunması gerekir.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1- Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
3- Bu başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece başarı şartını sağlayarak başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
4- Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
5- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
6- Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 
7- Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.
8- Daha önce yatay geçiş yapmamış olması gerekir.
     
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURTİÇİNDEKİLERE YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan Üniversite senatoları tarafından belirlenebilir.
2- Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 
3- Yurtdışı Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınır ve başvurulan Üniversite tarafından eşdeğer kabul edilmiş olması gerekir.
4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
5- Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ilgili puan türünde en az 180 puan veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır.
·         SAT 1 (Minimum 1000 puan)
·         ACT (Minimum 21 puan)
·         Abitur
·         Fransız Bakaloryası
·         GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
·         Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
·         Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
·         Italya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

B- DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI:

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve kurumlararası yatay geçiş hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.
(2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.
(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.

 C-YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 2- Not Durum Belgesi   (Transkript):   Başvuran  öğrencinin,   ayrılacağı   kurumdan   alacağı,  izlediği  bütün dersleri ve  bu  derslerden  aldığı notları   gösteren resmi  belge;
 3- Kurumlararası yatay geçişlerde 100 üzerinden 60 genel not ortalaması koşulunu sağlayamayan ancak yerleştirildiği yılki merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın o yılki taban puanına eşit veya yüksek olduğu için başvuru yapacaklar için ÖSYS puanını gösterir sonuç belgesi;
 4- Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin tasdikli örneği;
 5- Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi bulunan programlar için hazırlık sınıfından başarılı / muaf olduğuna ilişkin belge veya yabancı dil başarı belgesi (*);
           6- Disiplin  cezası  almadığına  ilişkin  belge; (Kurumiçi yatay geçiş başvurularında “uyarma” cezasından ağır bir ceza almamış olmak şartı aranmaktadır)
           7- Okumakta olduğu Üniversiteden alınacak “yatay geçiş yoluyla kayıtlanılmadığına” veya kayıtlanma şeklini gösteren belge;
      8- İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için %10’a girdiğine ilişkin belge;
       9- Açıköğretim Fakültelerinden geçiş yapmak isteyen öğrencilerden 100 üzerinden 80 genel not ortalamasına sahip olmayanlar için ; yerleştirildiği yılki puanının geçiş yapmak istediği programın puanına eşit yada yüksek olduğunu gösterir sonuç belgesi (ÖSYS);
      10- Kurumiçi başvurularda, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten merkezi sınava girdiği yılda aldığı merkezi yerleştirme puanını gösterir belge (ÖSYS);
 11-  Yurtdışından yapılan   başvurularda,   adayın   ayrılacağı   Üniversite – Fakültesini  tanıtan doküman teslim etmeleri gerekmektedir.
12- Yurtdışından yapılan başvurularda, Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş koşulları 5. maddesinde belirtilen sonuç belgesi.
13- Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler için ilişik kesilme nedenini gösteren belge.

 Yukarıda belirtilen belgeler, öğrencilerin okumakta oldukları Üniversiteleri tarafından onaylanmış ve iki nüsha olarak kabul edilecektir.

                       (*)İngilizce için TOEFL, ELTS ve Cambridge FCE sınavlarından; TOEFL sınavınınPBT tipinden en az 500CBT tipinden en az 173IBT tipinden en az 69ELTSsınavından en az 6.00 ve Cambridge FCE sınavından en az B almış olması gerekir. Almanca okutulan bölümlerde, Almanca’dan muaf olmak isteyenlerin belgeleri Yabancı Diller Bölümü'nce ayrıca değerlendirilir. Hazırlık Sınıfında öğrenim görmeyenlerin/ görerek başarılı olamayanların/muaf olamayanların veya yukarıdaki belgelere sahip olmayanların Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü Başkanlığınca yapılacak olan “Yabancı Dil Muafiyet Sınavı”na girerek 100 üzerinden 70 not alarak başarılı olmaları gerekir. Eğitimini İngilizce olarak yürüten Kimya Mühendisliği Bölümü’ne başvuru yapan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversitelerin Kimya Mühendisliği Bölümü’nün Türkçe eğitim veriyor olması durumunda, öğrenim gördükleri Üniversitelerde İngilizce Hazırlık Sınıfından başarılı ya da muaf olsalar dahi Ege Üniversitesi Rektörlüğü Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılacak İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ç-YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ TAKVİMİ:


  
Başvuru Başlangıç – Bitiş Tarihi


16 - 27 Temmuz 2013

Yabancı Dil Muafiyet Sınav Tarihi


02 Ağustos 2013

Asil Kesin Kayıt Tarihi


27 – 28 - 29 Ağustos 2013
Yedek Kesin Kayıt Tarihi
03 - 04 Eylül 2013


 Başvurular, Yatay Geçiş İşlemleri Takvimine göre ilan edilen tarihlerde trsayfasındaki başvuru formu internet üzerinden doldurulduktan sonra gerekli belgeler tamamlanmış olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Başvurular Şahsen veya Noter Tasdikli Vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla yapılacak olup, posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru evrakları sonradan talep edilmesi halinde iade edilmeyecektir.

D- SONUÇLARIN İLANI
Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi  web adresimizden kesin kayıt tarihinden önce ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listesindeki sıraya göre ilan edilen yedek kayıtlanma tarihlerinde kayıtları yapılacaktır.
   E- YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ
        Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler yukarıdaki belirtilen tarihlerde kayıt belgeleri ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ederek kesin kayıt işlemini tamamlayacaklardır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1.  Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslı Görülmek Koşuluyla Fotokopisi Alınacaktır.)

2.  4,5*6 cm Ebadında 3 Adet Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

3. Askerlik Durum Belgesi (1990 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup, daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)

4. Öğrenci Katkı Payı Banka Dekontu (Öğrenciler kayıt için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına geldiklerinde kendilerine öğrenci numarası ve bankaya yatıracakları meblağı gösteren yazı ile Garanti Bankası Ege Üniversitesi Şubesine öğrenci katkı payını yatıracaklardır.)


  • Aşağıda belirtilen bölümler için Sağlık Raporu:

          -Diş hekimliği Fakültesine kayıtlanacak adayların, 2013-ÖSYM Kılavuzu Bk.87. maddesi gereği ,  tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.
          -Ege Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na kayıtlanacak adayların, Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastaneleri’ndenalacakları;astım,bronşit,epilepsi,nefes darlığı,renk körlüğü,kekemelik,sağırlık vb.gibi biyolojik bozukluğu olmamak;histeri,marazi çarpıntı vb.psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak koşullarına uygun Sağlık Kurulu Raporu almaları gerekmektedir.Ayrıca herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olduğunu aldığı Sağlık Kurulu Raporunda belgelendirmeleri gerekmektedir.(2013 ÖSYM Kılavuzu Bk. 116 maddesi gereği)
-  Ege Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na kayıtlanacak adayların,Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Deniz ve Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Anabilim Dalında ya da Özel Tıp Merkezleri’nden tüplü ve tüpsüz dalışa yeterlilik raporları almaları gerekir. (2013 ÖSYM Kılavuzu Bk. 757 maddesi gereği)
- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına kayıtlanacak adayların, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeyen rapor almaları; program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları;erkek öğrencilerde 1,65 m’den; kız öğrencilerde 1,60 m’den  kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşıyla birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.( 2013 ÖSYM Kılavuzu Bk. 233 maddesi gereği)
-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıtlanacak adayların, Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastaneleri’nden alacakları tam teşekküllü heyet raporu almaları gerekmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder